Types of keys in DBMS

1. Primary key
2. Candidate key
3. Super key
4. Alternate key